Satıcı İlan ve İşbirliği Sözleşmesi

 SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ

 
 
1. TARAFLAR 
 
1.1. İşbu SATICI iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") ……………………… adresinde bulunan HIZLIGELİYO Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("HIZLIGELİYO") ile merkezi …………………… adresinde bulunan …………. ("SATICI") arasında akdedilmiştir. 
 
1.2. HIZLIGELİYO ve SATICI işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır. 
 
2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI 
 
2.1. HIZLIGELİYO, www.hizligeliyo.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. HIZLIGELİYO, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin SATICIsı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. 
 
2.2. İşbu Sözleşme uyarınca SATICI, HIZLIGELİYO tarafından yönetilmekte olan www.hizligeliyo.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, HIZLIGELİYO ise SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. 
 
2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde HIZLIGELİYO ya da HIZLIGELİYO’nun belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, SATICIlar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. 
 
2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, HIZLIGELİYO tarafından SATICI’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. SATICIlar ile ALICIlar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; HIZLIGELİYO işbu ticari faaliyette sadece, SATICI’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. SATICI, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, ALICIlar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. 
 
3. TANIMLAR
 
ALICI:
 
HIZLIGELİYO ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve SATICI tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.
 
Hizmet:
 
ALICI ve SATICIlar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla HIZLIGELİYO tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
 
Kullanıcı:
 
Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 
Sanal Mağaza:
 
HIZLIGELİYO’nun Websitesi üzerinde HIZLIGELİYO prosedür ve kurallarına uygun olarak SATICI’lara tahsis etmiş olduğu ve SATICIlar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 
SATICI:
 
HIZLIGELİYO ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.
 
SATICI Ofisi:
 
SATICI’nın, HIZLIGELİYO tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece SATICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfa/hesabı ifade eder.
 
Websitesi:
 
Mülkiyeti HIZLIGELİYO’ye ait olan ve HIZLIGELİYO’nun işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.hizligeliyo.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
 
4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1. SATICI, “SATICI” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve SATICI Ofisi’ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. SATICI tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, HIZLIGELİYO’nun SATICI’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen SATICI, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında SATICI tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat SATICI sorumlu olacaktır. SATICI, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem HIZLIGELİYO nezdinde SATICI’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 
4.2. SATICI, SATICI’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, HIZLIGELİYO’ya bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.
 
4.3. SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. SATICI’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen SATICI’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 
4.4. SATICI, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için HIZLIGELİYO ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
4.5. SATICI, EK-5’te yer alan sözleşme gereği de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. SATICI ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, SATICI, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. SATICI Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve HIZLIGELİYO’ya karşı sorumludur.
 
4.6. SATICI EK-4’te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
 
4.7. SATICI, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte SATICI, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.hizligeliyo.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel HIZLIGELİYO’ya tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
 
4.8. SATICI, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen ALICIlar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. SATICI, hiçbir surette HIZLIGELİYO kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
 
4.9. HIZLIGELİYO, SATICIya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkanı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen HIZLIGELİYO’nun takdirindedir. SATICI; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince HIZLIGELİYO veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri HIZLIGELİYO’ya veya stüdyoya sunacaktır.
 
4.10. SATICI, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre ALICI ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli www.hizligeliyo.com havuz hesabına aktarılır. SATICI, ürünü belirttiği süre içerisinde ALICI’ya ulaştırdıktan sonra, ALICI ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme www.hizligeliyocom havuz hesabından SATICI’nın hesabına aktarılır. SATICI, Websitesi’nde (http://www.hizligeliyo.com/genel/odeme-koruma-sistemi) Ödeme Koruma Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlarına erişim sağlayabileceğini ve bunları anladığını kabul eder ve HIZLIGELİYO’yu söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.
 
4.11 HIZLIGELİYO’ nun hizmet anlayışı gereği şehiriçi siparişleri 45 dakika içerisinde teslim taahhüdü HIZLIGELİYO tarafından verildiği için SATICI’ nın ALICI tarafından talep edilen ürünü yol/teslimat süresini de göz önünde bulundurarak tedarik etmesi gerekmektedir. İş bu tedarik süresine uyulmamasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı uğranılacak zararlardan ve bu nedenle ALICI tarafından gerçekleştirilen iptallerden SATICI sorumlu olduğunu kabul ve taahhüd eder.
 
5. HIZLIGELİYO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
5.1. HIZLIGELİYO, SATICI tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. HIZLIGELİYO, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda SATICI, kendine ait bilgilerin HIZLIGELİYO tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.
 
5.2. HIZLIGELİYO, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de HIZLIGELİYO’nun, SATICI tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. HIZLIGELİYO, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. HIZLIGELİYO ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
 
5.3. HIZLIGELİYO’nun SATICI’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda SATICI her ne isim altında olursa olsun HIZLIGELİYO’dan herhangi bir tazminat talep edemez.
 
5.4 HİZLİGELİYO.COM üzerinden gerçekleştirilen satışların ALICI’ya teslimi/kargo hizmetini Hizligeliyo üstlenmektedir. Kargo teslimatı ile ilgili bu sözleşmenin genel hükümleri geçerlidir.
 
6. MALİ HUSUSLAR
 
6.1. SATICI, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. HIZLIGELİYO tarafından SATICI’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3’te yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartları"nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.
 
6.2. SATICI 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda SATICI, ALICI’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
6.3. İşbu Sözleşme’nin Madde 7.5’i uyarınca, HIZLIGELİYO, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere SATICI’nın cari hesabından mahsup veya SATICI’dan bizzat tahsil edebilir.
 
7. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT
 
7.1. İşbu Sözleşme, SATICI tarafından ıslak imza ile imzalanmak suretiyle yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
 
7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin HIZLIGELİYO tarafından bu suretle feshedilmesi halinde SATICI, fesih tarihine kadar HIZLIGELİYO tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; SATICI’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak ALICIlar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.
 
7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 
7.4. Taraflar işbu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde HIZLIGELİYO’nun Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında HIZLIGELİYO Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde HIZLIGELİYO Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda SATICI’nın, ALICI’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.
 
7.5. SATICI, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya SATICI Ofisi’nde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle HIZLIGELİYO’nun doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini HIZLIGELİYO’nun herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, HIZLIGELİYO’nun söz konusu hakkını kullanması HIZLIGELİYO’nun Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve HIZLIGELİYO Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
 
7.6. SATICI, HIZLIGELİYO aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde HIZLIGELİYO’nun kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde HIZLIGELİYO’ya temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, SATICI’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, SATICI’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, HIZLIGELİYO’ya herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan SATICI aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, HIZLIGELİYO’nun SATICI’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya ALICIlar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, HIZLIGELİYO, SATICI’nın www.hizligeliyo.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve SATICI’ya haber vermeksizin bloke edebilir.
 
8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
 
8.1. SATICI, işbu Sözleşme’yi ıslak imza ile imzalanmak suretiyle, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. HIZLIGELİYO gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, HIZLIGELİYO belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.
 
8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri HIZLIGELİYO tarafından 
(i) SATICI’nın HIZLIGELİYO’ya, Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, 
(ii) SATICI Ofisi (https://www.hizligeliyo.com/) ekranında duyurulması veya 
(iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 
8.3. Şüpheye mahal vermemek adına, HIZLIGELİYO Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini SATICI’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve HIZLIGELİYO tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler HIZLIGELİYO tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. HIZLIGELİYO tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, SATICI işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 
8.4. SATICI, HIZLIGELİYO tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin HIZLIGELİYO’nun Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen ALICI taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.
 
8.5. Taraflar, SATICI’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. SATICI’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, SATICI’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. SATICI’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
 
8.6. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.5’i uygulanacaktır.
 
9. GİZLİLİK
 
9.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
 
9.2. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve ALICI Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. HIZLIGELİYO’nun Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır.
 
10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 
10.1. www.hizligeliyo.com markası ve logosu, www.hizligeliyo.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak HIZLIGELİYO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile HIZLIGELİYO’nun mülkiyetindedir. SATICI, HIZLIGELİYO’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını HIZLIGELİYO’nun izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. SATICI, www.hizligeliyo.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 
10.2. SATICI, www.hizligeliyo.com mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde HIZLIGELİYO’nun ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. HIZLIGELİYO, üçüncü kişilerin veya HIZLIGELİYO’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren SATICI’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. SATICI, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.
 
10.3. HIZLIGELİYO, Websitesi ve www.hizligeliyocom mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Websitesi gerekse hizligeliyocom mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve SATICIlar’ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir Marka Koruma Merkezi (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Websitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikayeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına SATICI ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu SATICI’nın bilgilerini şikayet sahibine iletebilecektir. HIZLIGELİYO’nun incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, HIZLIGELİYO’nun söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.
 
11. MÜCBİR SEBEP
 
11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
 
11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.
 
12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 
12.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
 
12.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 
13. MUHTELİF HÜKÜMLER
 
13.1. Delil sözleşmesi. SATICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile HIZLIGELİYO’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 
13.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.
 
13.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.
 
13.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 
13.5. Sözleşme’nin Devri. SATICI, HIZLIGELİYO’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 
13.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 
13 (on üç) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, SATICI tarafından ıslak imzayla imzalanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
 
 
EKLER:
EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi
EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi
EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları
EK-4: Satış İlan ve Koşulları
EK-5: Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Gizlilik Sözleşmesi
EK-1
Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi
Sermaye şirketi iseniz:
1. Vergi levhası fotokopisi
2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
3. İmza sirküleri fotokopisi
4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
 
Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:
1. Ortaklık sözleşmesi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Faaliyet belgesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi levhası
 
HIZLIGELİYO yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
EK-2
Yasaklı Ürünler Listesi
1. Airbag ve ekipmanları
2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
3. Alkollü içecekler
4. Askeri teçhizat
5. Ateşli silahlar ve bıçaklar
6. Canlı hayvan
7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
11. Dinleme cihazları
12. Emniyet kemeri adaptörü
13. Hisse senedi, tahvil, bono
14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
15. İnsan ve diğer canlı organları
16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
17. Kişilik hakları
18. Kopya ve bandrolsüz ürünler
19. Kültür ve tabiat varlıkları
20. Maymuncuk ve kilit açıcılar
21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
22. Pornografik içerikli malzemeler
23. Promosyon ürünleri
24. Radar dedektörleri
25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri
26. Resmi kıyafetler ve üniformalar
27. Sahte veya replika ürünler
28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
29. Şans oyunları biletleri
30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
31. Telif hakkını haiz ürünler
32. Telsiz ve komünikasyon cihazları
33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
36. Uyuşturucu maddeler
37. Ürün özelliği taşımayan satışlar
38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
41. Yasaklı hayvan türleri
42. Yasaklı yayınlar
 
EK-4
Satış ve İlan Koşulları
1. SATICI, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2. SATICI, Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca SATICI, EK-2’de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. SATICI’nın EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı HIZLIGELİYO’ya yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu SATICI olacaktır.
3. SATICI, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. SATICI’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4. SATICI, HIZLIGELİYO’nun önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. SATICI ayrıca, HIZLIGELİYO’ya veya ALICIlar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
5. SATICI, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. SATICI, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla HIZLIGELİYO tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. SATICI ayrıca Websitesi’ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
6. SATICI, ALICIlar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde SATICI taraf olduğunu, HIZLIGELİYO’nun işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, ALICIlar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat, Sanal kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda SATICI Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve ALICI istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
7. SATICI, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. HIZLIGELİYO, SATICI’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, SATICI’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
8. SATICI, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. HIZLIGELİYO tarafından SATICI’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, HIZLIGELİYO ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
9. SATICI, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, HIZLIGELİYO’nun iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda HIZLIGELİYO’nun kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
10. SATICI, hizligeliyocom markası başta olmak üzere HIZLIGELİYO’nun ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını SATICI veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.
 
 
NOTLAR
 
1. EK-5 protokol eklendi.
2. “7.1” ve “8.1”de yer alan elektronik onay konusunda ıslak imza eklendi. En sonda yer alan yürürlük maddesi de bu doğrultuda düzeltilecek.
3. “7.2” de yer alan fesih şeklinin geniş tutulması. ( Genel işleyişe göre lehe bir durum mudur aleyhe bir durum mudur ? )
4. “10.3” Marka Koruma Merkezi şirket bünyesinde olacak mı?