KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

Bu beyan HIZLIGELIYO ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI (“HIZLIGELİYO” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere oluşturulmuştur. Kişisel Verileriniz, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak HIZLIGELİYO KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ölçülü şekilde kişisel verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak işlenecek olup, kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşabilecek, ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel bilgilerinizin korunması, veri güvenliği ile gizliliğinin sürdürülebilmesi HIZLIGELİYO ekibinin birinci önceliğidir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Üyelik Sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

1.     KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

·        Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

·        İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·        Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·        Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·        Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

·        Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

·        Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·        Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

·        Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

·        Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

2.     Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. HIZLIGELİYO, içerisinde bulunduğunuz yazılım aracılığıyla aldığınız hizmet sebebiyle herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlememektedir.

3.     İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda HIZLIGELİYO olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. HIZLIGELİYO tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İsim – soyisim

İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hedeflenen hizmetin kullanıcılara sunulması,

Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

E-posta

İşlenme Amaçları

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Talep / şikâyetlerin takibi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Lokasyon

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Bulunduğunuz yerin konum bilgileri

İşlenme Amaçları

Kullanıcının yazılım üzerinden talep etmesi halinde kendisine en yakın mağazaların gösterilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri işlem bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İlgilendiğiniz ürünler ve hizmet geçmişi bilginiz

İşlenme Amaçları

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üyelik hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses kaydınız

İşlenme Amaçları

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi;

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Hizmetten eksiksiz bir şekilde faydalanılmasının sağlanması.

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

İşlenebilecek Kişisel Veriler

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz, Cihaz IMEI numarası, Cihaz MAC adresi vb.

İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

4.     Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel Verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Kişisel Verilerinizi kullanmış olduğunuz yazılım vasıtasıyla e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, gerçekleştirmiş olduğunuz üyelik işlemleri kapsamında, ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin düzenlenmesi, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

5.     Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

HIZLIGELİYO, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

Ayrıca, kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgilere kullanıcı olarak sadece siz ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmek için yetkilisiniz. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

HIZLIGELİYO, işbu yazılımın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

 

6.     Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

HIZLIGELİYO, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) HIZLIGELİYO’nun ve işbu yazılımın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde üçüncü kişilere mevzuata uygun bir şekilde aktarabilmektedir.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, tüketici hakem heyetleri, bankalar, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve HIZLIGELİYO sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle açık rızanızın varlığında yurtdışına aktarabilmekteyiz.

7.     İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

                               i.            Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi ilgili kişi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işleniyor ise buna ilişkin bilgi edinme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Varsa yurtiçinde yahut yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ve hangi verilerilerin aktarıldığını öğrenme,

·        İşlenen verilerin eksik yahut yanlış olması halinde ise bunların düzeltilmesini isteme,

·        Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

                             ii.           Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@hizligeliyo.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle iletebilirsiniz.

HIZLIGELİYO kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

HIZLIGELİYO’ya yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, HIZLIGELİYO olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

                          iii.            Şikâyet

HIZLIGELİYO’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin HIZLIGELİYO tarafından reddedilmesi, HIZLIGELİYO tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz. 

                        iv.              Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan HIZLIGELİYO ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen HIZLIGELIYO ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI . için düzenlenmiş olup aşağıda belirtilen şirketlerin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

 

HIZLIGELIYO ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

Adres: Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi No:36 Kat:1 Daire:1

Telefon: 0850 305 83 63